01 02 03 04 05 06

Galicia. Bases.

 XIV Olimpíada de Bioloxía (Fase Autonómica Galega)

  

A Asociación Olimpíada Española de Bioloxía (OEB) convoca a XIV Olimpíada de Bioloxía (Fase Autonómica Galega) baixo o patrocinio de:

 

 • A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
 • O Colexio Oficial de Biólogos de Galicia (COBGA)
 • A Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña
 • A Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela
 • A Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo
 • A Directora do Grupo de Traballo de Bioloxía da Selectividade (CIUG)
 • A Inspección de Educación da Xunta de Galicia

  

segundo as seguintes

 

                                                                                 BASES

 

 1. PARTICIPANTES

 

1.1.- Poderán participar na XIV Olimpíada de Bioloxía (Fase Autonómica Galega) todos os estudantes que estean matriculados na asignatura de Bioloxía no 2º curso de Bacharelato durante o curso 2018-2019, en centros de ensino de Galicia de calquera titularidade e que sexan seleccionados segundo os criterios indicados.

 

 

 1. INSCRICIÓN

 

2.1.- Os interesados en participar solicitarano por escrito, cumprimentando integramente o Formulario de Inscrición que atoparán nas páxinas web http://olimpiadadebiologia.edu.es/la-competicion/fase-autonomica/galicia/  , http://www.biologosdegalicia.org/olimpiada_bioloxia.html

 

Prazo: entre o luns 15 de outubro e o venres 16 de novembro de 2018

 

As consultas relacionadas coa inscrición deberán dirixirse a:

 

olimpiadabioloxia@biologosdegalicia.org

 

2.2.-  Requisitos para poder participar:

 

 • Nº máximo de participantes: limitado polas dimensións da aula do exame.
 • Nº máximo de estudantes por centro que o poden solicitar: 4 e tamén 4 suplentes por se algún estudante dese centro non puidera presentarse unha vez seleccionado.
 • IMPORTANTE: Para que poidan participar o maior número de centros será seleccionado un/unha estudante de cada centro e o resto, ata completar as prazas serán seleccionados segundo as cualificacións obtidas en Bioloxía e Xeoloxía no 1º curso de Bacharelato. Se fose necesario, acudiríase á nota media obtida no primeiro curso do Bacharelato. Estes datos serán acreditados cunha certificación do seu centro de ensino o día da proba segundo o modelo que se atopa nas páxinas web mencionadas. No caso do alumnado que realizase o curso previo no estranxeiro, o centro deberá presentar o documento coa conversión das notas segundo as equivalencias vixentes.
 • Autorización dos dereitos de imaxe segundo o modelo que se atopa nas páxinas web mencionadas.
 • Os documentos adiantaranse por correo electrónico a olimpiadabioloxia@biologosdegalicia.org unha vez confirmada a inscrición (punto 3.1) e os orixinais entregaránse o día da proba.

 

 

 1. PRIMEIRA FASE

 

3.1.- Desenvolvemento

 

A Primeira Fase, tamén chamada Olimpíada Autonómica ou Fase Local, da XIV Olimpíada Española de Biología, consistirá na resolución dunha proba teórica tipo test ademais dunha parte práctica dos contidos de Bioloxía da ESO, de 1º de Bacharelato e de 2º de Bacharelato referidos ao Primeiro Bloque do programa oficial: A Base Molecular e Fisicoquímica da Vida.

 

Estas probas realizaranse o venres día 18 de xaneiro de 2019 na Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña

 

Excepcionalmente poderán modificarse as datas ou a sede, se as circunstancias particulares dunha circunscrición así o aconsellan.

 

Os estudantes inscritos que sexan seleccionados quedarán convocados para as probas por comunicación ao profesor a través de correo electrónico a partir do día 5 de decembro, unha vez establecido o resultado do baremo sinalado no apartado 2.2.

 

Unicamente se permitirá o uso de utensilios de escritura e, no seu caso,de calculadoras non programables. En particular, non estará permitido, libros, táboas, dispositivos electrónicos ou outros documentos distintos aos que proporcione ou permita o tribunal.

 

 

3.2.- Tribunal da Primeira Fase

 

En cada Comunidade Autónoma ou en cada Distrito, un Tribunal delegado da OEB cualificará os exercicios e proporá os gañadores da Primeira Fase, no número de 3 por cada Comunidade Autónoma.

 

O fallo do Tribunal será inapelable.

 

 

3.3.- Premios da Primeira Fase

 

Aos cualificados nos tres primeiros lugares corresponderalles representar á súa Comunidade Autónoma na Fase Nacional, que se celebrará en Palma de Mallorca (Islas Baleares) en datas por determinar.

 

 

A Asociación Olimpíada Española de Biología premiará  aos gañadores cun diploma acreditativo, e co traslado e a estancia na Fase Nacional.

 

O Comité Organizador da Primeira Fase poderá engadir aos premios antes mencionados cantos considere oportunos en función das súas dispoñibilidades.

Os alumnos clasificados en 4º, 5º e 6º lugar recibirán unha mención de honra e serán suplentes dos anteriores.

Segundo o Convenio asinado coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, os/as docentes verán recoñecida a súa participación nas distintas fases como actividades de innovación educativa cunha certificación de 15 horas para a fase local e 25 horas para a fase nacional.

A asistencia á entrega de diplomas é obrigatoria.

 1.  SEGUNDA FASE

     

      4.1.- Desenvolvemento

A Fase Nacional da XIV Olimpíada Española de Biología terá lugar en Palma de Mallorca (Islas Baleares) en datas por determinar. Nela participarán os gañadores da Primeira Fase de todas as comunidades autónomas. Consistirá nunha sesión teórica e unha práctica dos contidos de Bioloxía incluídos nos programas de Bioloxía de 1º de Bacharelato e de Bioloxía de 2º de Bacharelato. Pode consultarse a información na dirección http://olimpiadadebiologia.edu.es/la-competicion/fase-nacional/

O aloxamento e manutención dos alumnos, durante a súa estancia en Palma de Mallorca, correrá pola conta dos organizadores locais da Segunda Fase.

      4.2.- Tribunal da Segunda Fase

A proposta das cuestións será realizada polo Comité Académico nomeado pola Xunta Directiva e os delegados locáis da OEB. Preténdese que tanto os organizadores autonómicos como os profesores dos estudantes seleccionados aporten cuestións. Estas preguntas serán:

 • tipo A (test con múltiple elección)
 • ou tipo B (relación de dous grupos de conceptos, debuxos,..)

Para a cualificación da parte práctica constituirase un Tribunal formado polo Comité Académico da OEB. Este Tribunal realizará unha clasificación dos alumnos participantes, de acordo cos criterios de cualificación e desempate establecidos pola Comisión da XIV Olimpiada de la OEB. A decisión do tribunal será inapelable.

     4.3.- Premios da Segunda Fase

Nesta segunda fase entregaranse os seguintes premios:

 • Diploma a tódolos finalistas.
 • Diploma aos 4 primeiros clasificados por orde alfabética e asistencia á Olimpíada Internacional de Biología (IBO), e aos 4 seguintes a asistencia á Olimpíada Iberoamericana de Biología (OIAB), representando a España nos dous casos.
 • Os alumnos clasificados en 9º e 10º lugar recibirán unha mención de honra e serán suplentes dos anteriores.
 • En función da disponibilidade a OEB xestionará a estancia dos alumnos/as participantes nun centro de investigación do CSIC.

O Comité Organizador da Segunda Fase poderá engadir aos premios antes mencionados cantos considere oportunos en función das súas dispoñibilidades.

 1. OLIMPÍADAS  INTERNACIONAL E IBEROAMERICANA

Os 4 primeiros alumnos españois gañadores na Fase Nacional formarán parte do Equipo Olímpico de España na XXX Olimpiada Internacional de Biología 2019-IBO 2019 (Szeged -Hungría do 14 ao 21 de xullo de 2019).). Os 4 seguintes farano na XIII Olimpiada Iberoamericana de Biología 2019-OIAB 2019 (Cochabamba-Bolivia. na segunda semana de setembro de 2019). Os alumnos españois clasificados a continuación terán o carácter de suplentes.

A Comisión de Olimpíadas, tendo en conta a información recadada durante as sesións de preparación e de acordo a criterios obxectivos, poderá decidir a substitución de membros do Equipo Olímpico de España por suplentes. Os posibles compoñentes do Equipo Olímpico de España nas competicións de carácter internacional adquiren a obriga de participar con aproveitamento nas sesións de preparación que organice a Comisión de Olimpiadas de la OEB. A falta inxustificada de participación nas sesións de preparación pode ser motivo de exclusión do Equipo Olímpico.

 

 

 1. DECISIÓNS DOS TRIBUNAIS

 

As decisións dos Tribunais, tanto da Primeira como da Segunda Fase da XIV Olimpiada Española de Biología, así como os acordos adoptados pola Comisión de Olimpiadas de la OEB concernentes a este concurso, son inapelables.

 

Excepcionalmente, os premios poderán quedar desertos.

 

A percepción dos premios queda suxeita ao cumprimento da normativa vixente.

 

7. PRENSA

 

Os/as gañadores/as comprométense a atender á prensa durante o acto de entrega de premios e na semana seguinte á celebración da correspondente Fase da Olimpíada.

 

 1. ACEPTACIÓN

 

A participación en calquera das Fases da Olimpiada Española de Biología supón a aceptación das bases.