01 02 03 04 05 06

Galicia. Bases.

 XIII Olimpíada de Bioloxía (Fase Autonómica Galega)


A Asociación Olimpíada Española de Bioloxía (OEB) convoca a XIII Olimpíada de Bioloxía (Fase Autonómica Galega) baixo o patrocinio de:

 

 • A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
 • O Colexio Oficial de Biólogos de Galicia (COBGA)
 • A Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo
 • A Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña
 • A Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela
 • A Directora do Grupo de Traballo de Bioloxía da Selectividade (CIUG)
 • A Inspección de Educación da Xunta de Galicia

 

 segundo as seguintes

 BASES

 

 1. PARTICIPANTES

 

1.1.- Poderán participar na XIII Olimpíada de Bioloxía (Fase Autonómica Galega) todos os estudantes que estean matriculados na asignatura de Bioloxía no 2º curso de Bacharelato durante o curso 2017-2018, en centros de ensino de Galicia de calquera titularidade e que sexan seleccionados segundo os criterios indicados.

 

 

 1. INSCRICIÓN

 

2.1.- Os interesados en participar solicitarano por escrito, cumprimentando integramente o Formulario de Inscrición que atoparán nas páxinas web http://olimpiadadebiologia.edu.es/la-competicion/fase-autonomica/galicia/  , http://www.biologosdegalicia.org/olimpiada_bioloxia.html

 

Prazo: entre o luns 16 de outubro e o venres 17 de novembro de 2017

 

As consultas relacionadas coa inscrición deberán dirixirse a:

 

olimpiadabioloxia@biologosdegalicia.org

 

2.2.-  Requisitos para poder participar:

 

 • Nº máximo de participantes: limitado polas dimensións da aula do exame.
 • Nº máximo de estudantes por centro que o poden solicitar: 4 e tamén 4 suplentes por se algún estudante dese centro non puidera presentarse unha vez seleccionado.
 • Para que poidan participar o maior número de centros serán seleccionados os dous primeiros de cada centro e o resto, ata completar as prazas serán seleccionados segundo as cualificacións obtidas en Bioloxía e Xeoloxía no 1º curso de Bacharelato. Se fose necesario, acudiríase á nota media obtida no primeiro curso do Bacharelato. Estes datos serán acreditados cunha certificación do seu centro de ensino o día da proba segundo o modelo que se atopa nas páxinas web mencionadas.
 • Autorización dos dereitos de imaxe segundo o modelo que se atopa nas páxinas web mencionadas.
 • Os documentos adiantaranse por correo electrónico a olimpiadabioloxia@biologosdegalicia.org unha vez confirmada a inscrición (punto 3.1) e os orixinais entregaránse o día da proba.

 

 3. PRIMEIRA FASE

  3.1.- Desenvolvemento

 

A Primeira Fase, tamén chamada Olimpíada Autonómica ou Fase Local, da XIII Olimpíada Española de Biología, consistirá na resolución dunha proba teórica tipo test ademais dunha proba práctica non manipulativa dos contidos de Bioloxía da ESO, de 1º de Bacharelato e de 2º de Bacharelato referidos ao Primeiro Bloque do programa oficial: A Base Molecular e Fisicoquímica da Vida.

 

Estas probas realizaranse o venres día 12 de xaneiro de 2018 na Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo.

 

Excepcionalmente poderán modificarse as datas ou a sede, se as circunstancias particulares dunha circunscrición así o aconsellan.

 

Os estudantes inscritos que sexan seleccionados quedarán convocados para as probas por comunicación ao profesor a través de correo electrónico a partir do día 5 de decembro, unha vez establecido o resultado do baremo sinalado no apartado 2.2.

 

Unicamente se permitirá o uso de utensilios de escritura. En particular, non estará permitido o uso de calculadoras, libros, táboas, dispositivos electrónicos ou outros documentos distintos aos que proporcione ou permita o tribunal.

 

 

3.2.- Tribunal da Primeira Fase

 

En cada Comunidade Autónoma ou en cada Distrito, un Tribunal delegado da OEB cualificará os exercicios e proporá os gañadores da Primeira Fase, no número de 3 como máximo por cada Comunidade Autónoma.

 

O fallo do Tribunal será inapelable.

 

 

3.3.- Premios da Primeira Fase

 

Aos cualificados nos tres primeiros lugares corresponderalles representar á súa Comunidade Autónoma na Fase Nacional, que se celebrará en Badajoz (Extremadura) do 12 ao 15 de abril de 2018.

 

 

 

A Asociación Olimpíada Española de Biología premiará  aos gañadores cun diploma acreditativo, e co traslado e a estancia na Fase Nacional.

 

O Comité Organizador da Primeira Fase poderá engadir aos premios antes mencionados cantos considere oportunos en función das súas dispoñibilidades.

A asistencia á entrega de diplomas é obrigatoria.

 

4. SEGUNDA FASE

     

      4.1.- Desenvolvemento

A Fase Nacional da XIII Olimpíada Española de Biología terá lugar en Badajoz (Extremadura) do 12 ao 15 de abril de 2018. Nela participarán os gañadores da Primeira Fase de todas as comunidades autónomas. Consistirá nunha sesión teórica dos contidos de Bioloxía incluídos nos programas de Bioloxía de 1º de Bacharelato e de Bioloxía de 2º de Bacharelato. Pode consultarse a información na dirección

 

http://olimpiadadebiologia.edu.es/la-competicion/fase-nacional/

 

O aloxamento e manutención dos alumnos, durante a súa estancia en Badajoz, correrá pola conta dos organizadores locais da Segunda Fase.

 

      4.2.- Tribunal da Segunda Fase

A proposta das cuestións será realizada por unha Subcomisión nomeada pola Comisión de las  Olimpíadas de la OEB. Preténdese que tanto os organizadores autonómicos como os profesores dos estudantes seleccionados aporten cuestións. Estas preguntas serán:

 • tipo A (test con múltiple elección)
 • ou tipo B (relación de dous grupos de conceptos, debuxos,..)

Para a cualificación da parte práctica constituirase un Tribunal formado polo Comité Académico da OEB. Este Tribunal realizará unha clasificación dos alumnos participantes, de acordo cos criterios de cualificación e desempate establecidos pola Comisión da XIII Olimpiada de la OEB. A decisión do tribunal será inapelable.

     4.3.- Premios da Segunda Fase

Nesta segunda fase entregaranse os seguintes premios:

 • Diploma a tódolos finalistas.
 • Diploma aos 4 primeiros clasificados por orde alfabética e asistencia subvencionada á Olimpíada Internacional de Biología (IBO), e aos 4 seguintes a asistencia á Olimpíada Iberoamericana de Biología (OIAB), representando a España nos dous casos.
 • Os alumnos clasificados en 9º e 10º lugar recibirán unha mención de honra e serán suplentes dos anteriores.
 • En función da disponibilidade a OEB xestionará a estancia dos alumnos/as participantes nun centro de investigación do CSIC.

 

O Comité Organizador da Segunda Fase poderá engadir aos premios antes mencionados cantos considere oportunos en función das súas dispoñibilidades.

 

5. OLIMPÍADAS  INTERNACIONAL E IBEROAMERICANA

Os 4 primeiros alumnos españois gañadores na Fase Nacional formarán parte do Equipo Olímpico de España na XXIX Olimpiada Internacional de Biología 2018-IBO 2018 (Tehran, Irán do 15 ao 22 de xullo de 2018). Os 4 seguintes farano na XII Olimpiada Iberoamericana de Biología 2018-OIAB 2018 (Loja, Ecuador do 9 ao 15 de setembro de 2018. Os alumnos españois clasificados a continuación terán o carácter de suplentes.

A Comisión de Olimpíadas, tendo en conta a información recadada durante as sesións de preparación e de acordo a criterios obxectivos, poderá decidir a substitución de membros do Equipo Olímpico de España por suplentes. Os posibles compoñentes do Equipo Olímpico de España nas competicións de carácter internacional adquiren a obriga de participar con aproveitamento nas sesións de preparación que organice a Comisión de Olimpiadas de la OEB. A falta inxustificada de participación nas sesións de preparación pode ser motivo de exclusión do Equipo Olímpico.

 

 

6. DECISIÓNS DOS TRIBUNAIS

 

As decisións dos Tribunais, tanto da Primeira como da Segunda Fase da XIII Olimpiada Española de Biología, así como os acordos adoptados pola Comisión de Olimpiadas de la OEB concernentes a este concurso, son inapelables.

 

Excepcionalmente, os premios poderán quedar desertos.

 

A percepción dos premios queda suxeita ao cumprimento da normativa vixente.

 

7. PRENSA

 

Os/as gañadores/as comprométense a atender á prensa durante o acto de entrega de premios e na semana seguinte á celebración da correspondente Fase da Olimpíada.

 

8. ACEPTACIÓN

 

A participación en calquera das Fases da Olimpiada Española de Biología supón a aceptación das bases.